“3 Winning Project Buriram” โครงการเด็ดทำได้จริงใน 3 ปี

Posted on Posted in Buriram's Activities

จับตา 3 Winning Project ของจังหวัดบุรีรัมย์ จะเกิดขึ้นได้จริงภายใน 3 ปี ได้หรือไม่

  • ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นด่านชายแดนถาวร
  • ผลักดันสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร
  • โครงการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของอีสานใต้ เส้นทางราชมรรคา

ไม่เพียงแต่ภาครัฐที่ดำเนินโครงการต่าง ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศ ที่ผ่านมาภาคเอกชนก็มีการขับเคลื่อนโปรเจ็กต์ที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจฐานราก และทำให้จีดีพีประเทศเติบโต เช่นเดียวกับหอการค้าไทยและหอการค้าภาค 5 ภาคที่ล่าสุดได้ทำเวิร์กช็อปและทบทวนโครงการต่าง ๆ ที่จะเดินหน้าทำให้เป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา 2-3 ปี หรือ Winning Project ครอบคลุม 3 ยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน ด้านการเกษตรและอาหาร และด้านการท่องเที่ยวและบริการ

อีสานชูธงเชื่อมท่องเที่ยวริมโขง

ด้าน “ประพันธ์ เตชะสกลกิจกูร” ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ได้วางแนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพทั้งหมด 28 โครงการ คือ ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 11 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 1 หอการค้า 1 วิสาหกิจชุมชน 2.ผลักดันสนามบินเลิงนกทา 3.จุดจอดรถบรรทุก (Truck Station) 4.ยกระดับจุดผ่อนปรนช่องสายตะกูเป็นด่านชายแดนถาวร

5.ผลักดันสนามบินบุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากร

 

6.ผลักดันจุดผ่อนปรนเมืองสานะคาม สปป.ลาว เป็นจุดผ่านแดนถาวร คู่เมืองเชียงคาน 7.ผลักดันให้มีสายการบินให้บริการที่สนามบินนครราชสีมา 8.สนับสนุนโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ลดทั้งเมืองนครราชสีมา 9.โครงการเพิ่มโอกาสผู้ประกอบการ สร้างพันธมิตรและหุ้นส่วนทางการค้าเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้าน CLMV 10.โครงการเส้นทางสายครามและสีธรรมชาติแห่งอีสาน 11.โครงการ Sanuk Organic Valley

ส่วนด้านเกษตรและอาหาร 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการ 1 ไร่ 1 แสน 2.โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร 3.โครงการขับเคลื่อนเกษตรสู่มาตรฐาน Thai GAP/Primary Thai GAP 4.พัฒนาแหล่งน้ำภาคอีสานตอนล่าง 1 (ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์-ลำตะคอง) 5.Food Valley อีสานล่าง 1 6.ผลักดันงานการวิจัย (Science Park) นำผลผลิตการเกษตรสู่การแปรรูป และ 7.พัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมมะลิในจังหวัดสุรินทร์

ด้านการท่องเที่ยวและบริการ 7 โครงการ ได้แก่ 1.โครงการท่องเที่ยวชุมชน 2.โครงการพัฒนาสร้างมาตรฐานธุรกิจและการบริการ 3.การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 1 เชิงธรรมชาติ-วัฒนธรรม เช่น เขาใหญ่ ช้าง ดอกกระเจียว กีฬา เป็นต้น 4.สนับสนุนอุทยานผาธรณีสามพันโบกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก 5.เส้นทางท่องเที่ยวทางสามเหลี่ยมมรกต 6.โขงเจียมเป็นเมืองฝ้าย และ 7.โครงการหนาวนี้ที่สนุกนคร Winter Fest @SANUK (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)

ด้านสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม 1 โครงการ ได้แก่ โครงการป่าบนเอกสิทธิ์ เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าอีสานอย่างน้อย 30% และโครงการพัฒนาพิเศษขนาดใหญ่ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการท่องเที่ยวริมโขง 7 จังหวัดอีสาน เช่น จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี และโครงการท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมของอีสานใต้ เส้นทางราชมรรคา

 

โครงการ Winning Project เหล่านี้ จะส่งผลสัมฤทธิ์แค่ไหนต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจในแต่ละภูมิภาค เพราะต้องใช้พลังและความมุ่งมั่นมหาศาลทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในพื้นที่

ที่มา : www.facebook.com/PrachachatOnline